Uvjeti suradnje u okviru izrade web stranice

Rok isporuke i datum završetka projekta

Izvođač preuzima obavezu isporučiti ugovorenu uslugu u roku navedenom u Ponudi (određeni broj radnih dana). Radnim danima se smatra period u tjednu od ponedjeljka do petka.

Početak radova opisanih u Ponudi započinje nakon isporuke Naručiteljevih materijala i uputa, potrebnih za implementaciju svih dogovorenih usluga, i to u roku navedenom u Ponudi, a koji se računa od dana službenog započinjanja suradnje, tj. od dana zaprimanja uplate. Riječ je o periodu za vrijeme kojih traju pripreme za implementaciju projekta (slanje uputa od strane Izvođača, prikupljanje materijala od strane Naručitelja koji su potrebni za implementaciju radova i sl.).

Istekom roka, Izvođač je dužan isporučiti uslugu na način naveden u Ponudi i u skladu s isporučenim materijalima i uputama Naručitelja, skupa sa pristupnim podacima svih korisničkih računa dogovorenih istom Ponudom. Ugovorne strane su suglasne da se navedeni rokovi isporuke dogovorno mogu promijeniti u iznimnim situacijama, te uz obostranu suglasnost o promjeni roka isporuke.

Cijena i načini plaćanja

Plaćanje se vrši na način dogovoren ponudom.

Dostavljanje materijala Naručitelja i dinamika suradnje

Sadržaj za unos na web stranicu treba biti dostavljen u roku navedenom u Ponudi (rok se računa od dana zaprimljenja Naručiteljeve uplate kojom se potvrđuje suradnja), u točno zadanim formatima, o kojima se prema potrebi unaprijed treba posavjetovati s Izvođačem. Svi tekstovi trebaju biti dostavljeni u .doc formatu, sve fotografija u .png ili .jpg formatu.

Svi materijali trebaju biti pregledno posloženi, organizirani po folderima intuitivnih naziva, radi lakšeg snalaženja.

Materijali koji budu dostavljeni u formatima drukčijim od specificiranih (Ponudom, Ugovorom ili nekom drugom vrstom službenog dogovora) neće moći biti prihvaćeni.

Naručitelj se obvezuje dostaviti gotov sadržaj, spreman za unos na web stranicu. Obradu fotografija i uređivanje tekstova osigurat će Izvođač, isključivo ako je to sastavni dio Ponude, ili nekih drugih službenih dogovora.

Dostavljeni sadržaj (tekstovi, fotografije i dr.) se na web stranicu unose onakav kakav jeste, bez dorada i ispravki od strane Izvođača.

Naručitelj se obvezuje aktivno sudjelovati u projektu, što podrazumijeva održavanje komunikacije koja se tiče svih specifičnosti i dogovora vezanih za projekt sa Izvođačem, redovito odgovaranje na upite, pravovremeno dostavljanje neophodnih materijala, te izmirivanje računa kojima se uvjetuju ulasci u pojedinačne faze tijeka projekta.

U svrhe što učinkovitijeg prikupljanja informacija, komunikacija između Naručitelja i Izvođača nakon službenog započinjanja projekta (izvršene avansne uplate) se odvija pismenim putem, a svi materijali dostavljaju se u digitalnom formatu, putem e-maila, ili specijaliziranih servisa za slanje većih količina digitalnih materijala, kao što je Google Drive. Materijali dostavljeni putem e-maila (kao prilozi), neće moći biti prihvaćeni.

Telefonska komunikacija vezana za prikupljanje i dostavljanje materijala, kao i komentiranje urađenog i iskazivanje dodatnih zahtijeva tijekom projekta, moguća je uz prethodni dogovor između Naručitelja i Izvođača, tj. u specificiranom vremenskom terminu.

Izvođač isporučuje usluge prema specifikacijama iz Ponude. Za isporuku navedene usluge Naručitelj preuzima obvezu davanja naputaka i dostavljanja materijala potrebnih Izvođaču za rad u roku navedenom u Ponudi.

Izvođač preuzima obvezu redovnog obavještavanja Naručitelja o učinjenom poslu, o napretku ili eventualnim problemima nastalim u radu.

Obveza  Izvođača je pravovremeno obavijestiti Naručitelja o materijalima koje treba dostaviti, ili odlukama koje treba donijeti kako bi dogovorena usluga bila što kvalitetnija i brže isporučena.

Izvođač implementaciju usluge (izradu proizvoda) vrši na vlastitom lokalnom serveru. Uvid u stvarnu verziju proizvoda Naručitelj će imati preko probne internet adrese koju će mu pružiti Izvođač onog trenutka kada proizvod bude spreman za inspekciju od strane Naručitelja.

Promjene na radnoj verziji prema naputcima Naručitelja Izvođač izvršava na lokalnom razvojnom serveru ili na poddomeni u vlasništvu Naručitelja (dev.domena.hr npr.), te ih prenosi na radnu verziju dostupnu putem interneta povremeno, nakon izvršenja svih skupnih Naručiteljevih naputaka koji su u skladu s Ponudom. Tek nakon prijenosa promjena na radnu verziju, Naručitelj može izvršiti procjenu i uvid u novoizvršene radove.

Implementacije dogovorenih usluga službeno započinje dostavljanjem svih potrebnih materijala od strane naručitelja, u roku navedenom u ponudi. Naručitelju će biti omogućen uvid u radnu verziju buduće web stranice. Naručitelj je u točno određenom roku koji započinje od trenutka dobivanja uvida u radnu verziju dužan potvrditi da mu implementacije usluga vidljivih na radnoj verziji odgovaraju, ili zahtijevati vizualne (dizajnerske i konceptualne) izmjene.

Nakon isteka navedenog roka u kojem naručitelj treba dati neophodne odgovore i eventualno zahtijevati izmjene, Izvođač će nastaviti radove sukladno Ponudi i eventualnim dodatnim zahtjevima koje je Naručitelj u navedenom roku iznio. Naknadno uzimanje u obzir zahtjeva za vizualnim izmjenama (nakon isteka navedenog roka), neće biti moguće.

Svrha opisane dinamike je poštivanje rokova isporuke usluge, koji su definirani Ponudom i Ugovorom.

Ukoliko pri isporuci usluge i preuzimanju proizvoda Naručitelj ili Izvođač nisu uočili greške nastale prilikom implementacije usluge, te iste budu uočene kasnije, a odnose se na pravopisne greške, krivo unesene podatke ili dr. tehničke nedostatke i greške koje nisu nastale nepažnjom Naručitelja već Izvođača, Izvođač je dužan iste ispraviti o vlastitom trošku i u što kraćem roku.

Usluga (izrađena web stranica) se isporučuje na način da se ista postavi na hosting račun Naručitelja, na kojem se nalaze sve datoteke i baze podataka potrebne za njezin ispravan rad. Postavljanjem web stranice na hosting račun u vlasništvu (najmu) Naručitelja smatra se da je isporuka usluge u cijelosti izvršena u korist Naručitelja, te da na Naručitelja time prelaze sva prava korištenja usluge kao i autorsko pravo na sve aspekte usluge. Naručitelju se ujedno preporučuje redovita sigurnosna pohrana (backup) datoteka i baze podataka web stranice.

Ukoliko s naručiteljem nije dogovorena usluga zaštite i održavanja njegove web stranice, on je dužan samostalno voditi računa o sigurnosti web stranice i njezinom stabilnom radu, a Izvođač nakon završetka projekta više nije odgovoran za njezin ispravan rad i sigurnost (zaštitu) od virusa, crva, i ostalih malicioznih programa.

Tehnička podrška nakon suradnje

Izvođač se obvezuje Naručitelju nakon službenog završetka projekta pružiti tehničku podršku u trajanju od 30 dana, u okviru koje će putem e-maila i u toku radnog vremena (12-17h svakog radnog dana) stajati na raspolaganju za pomoć, savjetovanje i otklanjanje grešaka nastalih prilikom unosa sadržaja od strane Naručitelja.

Tehnička podrška prema prethodnim specifikacijama, moguća je isključivo u slučaju da projekt ne bude neplanirano i bez suglasnosti Izvođača prolongiran, te da završi u Ugovorom predviđenim vremenskim rokovima.

Nakon isteka 30-dnevne tehničke podrške, ukoliko nije dogovoren nastavak usluge pružanja podrške i nadzora nad isporučenom web stranicom, Izvođač nema obvezu istu pružati, niti na bilo koji način voditi računa o radu web stranice.

Jamstvo

Izvođač stoji iza svojih usluga i proizvoda, te garantira njihovu ispravnost. Period od 30 dana nakon isporuke usluge vrijedi kao testni period, za vrijeme kojih je moguće primijetiti nedostatke i greške u radu web stranice, ukoliko oni postoje. Ukoliko postoje, Izvođač će ih detaljno analizirati, programske datoteke usporediti s datotekama isporučene verzije web stranice i ukoliko utvrdi da nisu postojale intervencije tj. izmjene u programskom kodu od strane Naručitelja, Izvođač je dužan otkloniti greške.

Nakon isteka garantnog roka od 30 dana, ukoliko naručitelj nije primijetio i uputio primjedbe o radu web stranice, isporučena usluga se smatra ispravnom.

Autorska prava

Nakon završetka projekta i podmirenja financijskih obaveza prema Izvođaču prema Ponudi i Ugovoru, isporučene usluge / proizvodi prelaze u trajno vlasništvo Naručitelja.

Naručitelj nema ekskluzivno pravo nad programskim kodom web stranice.

Izvođač zadržava pravo projekt objaviti na svojoj web stranici kao referencu.

Naručitelj se slaže da su sastavni dio ovog Ugovora Ponuda s detaljnim specifikacijama usluge. Također, Naručitelj se slaže da je pročitao kompletan sadržaj Ponude, da je s njime suglasan, da ga uvjeti Ponude i Ugovora obvezuju, te da će postupati sukladno svim njezinim odredbama i smjernicama. U suprotnom, može doći do prijevremenog raskida ovog Ugovora bez dovršetka svih stavki Ponude.

Izvanredni prekid suradnje

Naručitelj zadržava pravo tražiti izvanredan prekid suradnje i raskid Ugovora, u slučaju da Izvođač ne ispunjava sljedeće uvjete, eksplicitno definirane Ugovorom i Ponudom:

  1. neodržavanje kontinuirane i učinkovite pismene komunikacije,
  2. ignoriranje prijedloga, ideja, zahtjeva i želja Naručitelja, kada isti ne utječu na opseg, vrstu i specifičnost dogovorene usluge (npr. u slučaju da zahtjevi, ideje i želje vezane za vizualne prilagodbe web stranice ne rezultiraju potrebom za tehničkim izmjenama  dogovorenih funkcionalnosti),
  3. nenajavljeno ili od strane Naručitelja neodobreno zapostavljanje vremenskih rokova, te izlazak iz njihovih okvira duži od 15 radnih dana,
  4. isporučivanje usluge i proizvoda koji ne zadovoljavaju tehničke kriterije i karakteristike navedene u službenoj Ponudi.

U slučaju da Naručitelj tijekom bilo koje faze implementacije projekta prekine pismenu komunikaciju putem e-maila na period duži od 5 radnih dana iz neopravdanih razloga, ne pruži naputke, ili odgovore na pitanja od strane Izvođača koji su od vitalne važnosti za implementaciju projekta, Izvođač će pismenim putem (putem e-maila) upozoriti Naručitelja da nije u mogućnosti dovršiti implementaciju projekta zbog razloga navedenih u ovome članku.

Ukoliko nakon upozorenja Naručitelj u roku od 3 radna dana ne odgovori i ne dostavi potrebne materijale i odgovore na pitanja, Izvođač zadržava pravo staviti projekt na čekanje na period od 30 radnih dana. Nakon spomenutog perioda, Izvođač će ponovno uvrstiti nastavak implementacije u svoj poslovni raspored, pod uvjetom da je Naručitelj u međuvremenu dostavio neophodne materijale i upute. Izvođač neće biti odgovoran za bilo kakvu materijalnu štetu (izravnu i neizravnu) nastalu zbog stavljanja projekta na čekanje iz razloga navedenih u ovom članku.

Izvođač zadržava pravo tražiti izvanredan prekid suradnje, u slučaju da Naručitelj ne ispunjava sljedeće uvjete, eksplicitno definirane Ugovorom:

  1. trajno pravovremeno neisporučivanje materijala od strane Naručitelja, neophodnih u implementaciji projekta,
  2. trajno odbijanje isporuke materijala na Ugovorom i Ponudom definiran način,
  3. trajno neodržavanje kontinuirane i učinkovite pismene komunikacije,
  4. nenajavljeno i od strane Izvođača neodobreno probijanje vremenskih rokova za implementaciju projekta (definiranih Ponudom i Ugovorom), duže od 15 radnih dana.

Trajnim se smatra period duži od 15 radnih dana.

U slučaju izvanrednog prekida suradnje zbog  kršenja prethodno navedenih uvjeta, Izvođač zadržava pravo prekida projekta, neovisno o fazi implementacije. Naručitelj će u slučaju izvanrednog prekida projekta biti obavješten pismenim putem.

Nakon izvršavanja avansne uplate, Naručitelj se obvezuje na započinjanje i sudjelovanje u projektu. U slučaju odustajanja, povrat avansa nije moguć.

Odricanje odgovornosti

Kao jedini vlasnik isporučene web stranice, Naručitelj je jedini odgovoran za njen sadržaj.

Izvođač ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak (uključujući neograničenu, indirektnu, posljedičnu štetu ili gubitak), koji mogu nastati radi gubitka podataka ili prihoda, a proizlaze ili su vezani uz uporabu web stranice i njezinog sadržaja, ili drugih usluge internet marketinga koji su eventualno predmet Ponude.

Kao jedini vlasnik i upravitelj isporučene web stranice, Naručitelj je odgovoran za zaštitu web stranice od virusa, crva i drugih malicioznih programa kojima je moguće zaraziti web stranicu. Izvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili gubitak (uključujući neograničenu, indirektnu, posljedičnu štetu ili gubitak) Naručitelja ili trećih strana, što uključuje ali nije ograničeno na posjetitelje / korisnike web stranice, do koje može doći zbog prelaska malicioznih programa na računalo korisnika zbog zaražene / hakirane web stranice.

Izvođač ne snosi odgovornost za uspješnost (u poslovnom i marketinškom smislu) isporučenog proizvoda. Poslovni i marketinški plan koji uključuju isporučeni proizvod i njihova uspješnost isključiva je odgovornost Naručitelja, te u tom pogledu Izvođač nema nikakvih obaveza prema Naručitelju. Izvođač također ne snosi odgovornost za bilo kakvu materijalnu i financijsku štetu ili gubitak u slučaju da Naručitelj pomoću isporučenog proizvoda ne ispuni vlastite poslovne i marketinške ciljeve koji su uključuju isporučeni proizvod. Proizvod koji je predmet ovog Ugovora isporučuje se prema specifikacijama Naručitelja, te je kao takav gotov proizvod bez bilo kakvih pratećih stavki poput marketinških ili poslovnih taktika / savjeta ili strategija koje u tom smislu imaju povezanost sa poslovnim i marketinškim planovima Naručitelja. Naručitelj sam odlučuje te preuzima odgovornost za njegovo (ne)uspješno poslovanje i funkcioniranje u marketinškom i poslovnom smislu na slobodnom tržištu.

Naručitelj se potpisivanjem ovog Ugovora slaže da izgled i dizajn elemenata, kao i u određenoj mjeri ponašanje i raspored interaktivnih elemenata unutar administratorskog sučelja mogu  odstupati od Naručiteljevih skica, dok će se dogovorene funkcionalnosti poštovati prema onima ugovorenima u okviru ponude kako bi se Naručitelju osigurale one funkcionalnosti koje su potrebne za zamišljeno ispravno funkcioniranje Proizvoda.

Naručitelj i Izvođač se slažu da će u slučaju eventualnog spora, pokušati dogovorno postići rješenje. Ukoliko do rješenja ne dođe dogovorom, dogovara se nadležnost suda u Zagrebu.

U slučaju izvanrednog raskida Ugovora i prekida projekta, eventualni nastavak istog podrazumijeva nove službene dogovore i prilagođen plan implementacije i financiranja.

Želite biti pravovremeno informirani o natječajima kojima možete financirati ulaganje u online prisutnost – web stranice ili web shopove?

Upišite svoju email adresu i informacije stižu u vaš mailbox! Nemojte propustiti priliku da dobijete veliku vrijednost u obliku potpore za troškove izrade webshopa, web stranice, ili digitalnog marketinga!